Välj en sida

Bättre kommunikation över språk- och kulturgränser

LYS konsulter hjälper din organisation att skapa förutsättningar för bättre arbete och samarbete.

 

Kräver arbetsuppgifterna ett särskilt yrkesspråk som era andraspråkstalande medarbetare saknar?

LYS tar fram skräddarsydda läromedel i yrkessvenska för anpassade för just er organsiation eller ett relevant yrkesområde.

Vi kartlägger språksituationer på arbetsplatsen och skapar verklighetsanknutna övningar.

Har ni utbildnings- eller valideringsmaterial som era utlandsfödda medarbetare behöver arbeta med?

LYS anpassar materialet för andraspråkstalare så att språket inte är onödigt svårt.

Det är viktigt att poängtera att vi inte förenklar innehållet i material som ska användas för utbildning eller validering. Däremot kan vi göra det tydligare för den som inte har svenska som förstaspråk.

Behöver du som arbetsgivare, handledare eller HR-ansvarig lära dig mer om yrkessvenska eller hur ni kan kommunicera bättre med medarbetare och praktikanter med ursprung i andra kulturer?

LYS anordnar utbildningar och workshoppar där ni får lära er mer om vanliga missförstånd kring kultur och språk, och hur man kan skapa förutsättningar för bra samarbete på mångkulturella arbetsplatser.

Vi utgår alltid från konkreta exempel och case, eftersom vi tror att vi på så vis kan hjälpa era medarbetare att sätta ord på upplevelser och erfarenheter.

Behöver ditt team lära sig mer om språk- eller kulturfrågor, eller letar ni efter ett informativt och underhållande inslag på en konferens eller fortbildningsdag?

LYS föreläser om våra expertisområden: yrkessvenska, medicinsk svenska, teknisk svenska, svensk kultur och svensk arbetsplatskultur.

Emil och Sofi är erfarna föreläsare och utbildare som har vana att tala inför olika målgrupper inom privat och offentlig sektor, högskolor och föreningar.

Är ni osäkra på hur ni ska hjälpa en individ eller en grupp medarbetare att utveckla sin yrkessvenska?

LYS gör individuella kartläggningar och åtgärdsplaner. Vid behov kan vi även skapa kurser i fysisk eller digital form eller ta fram prov i svenska för ett visst yrke.

Emil och Sofi har vardera mer än 15 års erfarenhet av att bedöma språkkunskaper och undervisa i svenska som andraspråk.

Skräddarsydda läromedel

Ordlistor och översättningar i all ära, men det krävs mer än en radda substantiv för att man ska kunna göra sig förstådd och förstå andra, och själv trivas på jobbet. De enskilda orden brukar inte vara det svåra för den som kommer från ett annat land och ska arbeta på svenska, utan det svåra är den dagliga kommunikationen på kontoret, fabriksgolvet eller i fikarummet. I våra läroböcker ligger fokus på den autentiska kommunikationen, hur vi talar och skriver på svenska arbetsplatser, i kontakten med kollegor, kunder och uppdragsgivare.

Vi analyserar de språkliga mönstren hos era yrkeskategorier och skapar ett högkvalitativt läromedel, utifrån branschens egna behov.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med att ta fram läromedel, kontakta oss på redaktion@lysforlag.com.

 

 • På sfi och komvux får man lära sig det allmänna språket, men hur uttrycker man sig i just din bransch?
 • Vilka synliga och osynliga kommunikationsmönster har ni?
 • Vilka fraser återkommer varje dag?
 • Vilka instruktioner och dokument behöver man läsa och förstå? Vilka formulär ska fyllas i?
 • Vilket ordförråd är viktigt för att undvika olyckor och arbetsskador?
 • Vi analyserar de språkliga mönstren hos era yrkeskategorier och skapar ett högkvalitativt läromedel, utifrån branschens egna behov.

Arkitektsvenska: Yrkesspråk för utländska arkitekter

Under 2022 tog LYS i samarbete med Sveriges Arkitekter fram ett läromedel på nivå B1–B2 enligt Europarådets skala.

Arkitektsvenska är ett läromedel i svenska som andraspråk riktat till dig som är arkitekt och har ett annat modersmål än svenska. Boken passar dig som är utbildad inom arkitektur, inredning, landskap, stadsbyggnad eller liknande yrkesområden och kan användas för klassrumsundervisning eller självstudier.

I boken finns massor av ord och fraser som är vanliga i arbetet som arkitekt i Sverige idag, och du får möjlighet att öva på språket genom texter, skrivövningar, muntliga övningar, hörförståelser och ordkunskapsövningar. Fokus ligger på ordkunskap, uttal och hörförståelse, men boken innehåller även information och tankar om svensk arkitektur och kultur, vilket ger dig en djupare förståelse för yrkesspråket.

Medlemmar i Sveriges Arkitekter kan beställa den fysiska pappersboken kostnadsfritt. Övriga kan ladda ner boken som pdf, från arkitekt.se/arkitektsvenska. Lyssna även på vårt poddavsnitt: Hur pratar en arkitekt?


Energisvenska: Lärobok i svenska för utländska energiexperter

Tillsammans med branschorganisationen Energiföretagen har LYS skapat en lärobok som riktar sig till distributionselektriker, driftledare och drifttekniker inom fjärrvärme. Bokens andra upplaga kom ut 2023.

Läroboken Energisvenska – lärobok i svenska för utländska energiexperter är efterlängtad. På många arbetsplatser inom energibranschen finns medarbetare med svenska som andra språk och boken riktar sig till dem. Boken innehåller ett stort antal olika övningar, som bygger på ett ordförråd hämtat från Energiföretagen Sveriges medlemsföretag.

I boken ges möjlighet att öva på ord och fraser som är vanliga i energibranschen. Utgångspunkten är det vardagliga talspråket på arbetsplatserna och de situationer som uppstår på jobbet.

Utgångspunkten i boken är yrkesrollerna för några av dagens mest påtagliga bristyrken: distributionselektriker, drifttekniker och driftledare. Ambitionen med boken är att fånga det språk som används på jobbet men givetvis får läsaren också en glimt av yrkesrollerna som sådana.

Den här boken är anpassad till den som redan kan en del svenska och har gått till exempel SFI, svenska för invandrare. Där lär man sig grunderna i språket, men för att snabbare komma in i arbetsuppgifterna hos ett energiföretag kan Energisvenska vara till stor hjälp. 

Läs mer på Energiföretagens webbsida.

 

Energi i klassrummet

Boken Energisvenska, som riktar sig till den som redan är på väg in i yrkeslivet, har nu kompletterats med ett studiematerial som riktar sig till Sfi. Syftet är att locka kompetens till energibranschen.

 

Energi i klassrummet är ett studiematerial i svenska som andraspråk med arbetslivsfokus. I fokus ligger olika arbetsrelaterade språkliga och kulturella situationer – som klädsel, fika, konsensuskultur, mentorskap, kontakter, telefonsamtal, egenskaper, fördomar och möten. Materialet innehåller övningar för att lyssna, läsa, samtala och skriva på svenska och varje folder kan användas vid flera lektionstillfällen.

Läs mer på Energiföretagens webbsida.

 

Anpassning av utbildnings- och valideringsmaterial

Revidering av valideringsfrågor

Under 2022 och 2023 har LYS på uppdrag av arbetsgivarorganisationerna Energiföretagen och Sobona samarbetat med Nordiskt valideringsforum reviderat och granskat valideringsmaterial för att göra det mer tillgängligt för andraspråkstalare. Detta som en del av ett större kompetensförsörjningsprojekt.

Läs mer om projektet och lyssna på Emil och Sofi här.

LYS reviderade ett befintligt valideringsmaterial för bland annat energi, fastighet, återvinning, och kundservice. Valideringsmaterialet består av ett stort antal frågor som används för att testa om validanten har tillräcklig yrkeskompetens.

LYS bearbetade frågorna med syfte att skapa ett tydligare, men inte enklare språk. I det här arbetet är det viktigt att man inte sänker nivån på yrkeskompetensen som testas. Därför får man inte ta bort yrkestermer eller vanligt förekommande fraser, men man kan jobba med språkstruktur och undvika formuleringar som är otydliga från ett andraspråksperspektiv.

LYS gick även igenom frågorna från ett kulturellt perspektiv och föreslog ändringar i de fall där frågorna förutsatte gemensamma kulturella referensramar som ofta saknas när deltagarna eller validanterna har en icke-nordisk bakgrund.

Valideringsfrågorna kompletterades med en webbkurs där validanterna kan öva på allmänt valideringsspråk såsom frågeord och participformer. Syftet är att ge validanterna bättre förutsättningar att visa sin yrkeskompetens.

Anpassning av textmaterial

Oavsett vem som läser en text, och oavsett vad texten ska användas till, är det viktigt att budskapet når fram. Naturligtvis gäller det även den som inte behärskar svenska fullt ut. Vi hjälper er att producera, revidera och anpassa ert textmaterial för andraspråkstalare.

Extern kommunikation: marknadsföring, reklam samt utskick från myndigheter, vård och tandvård.

Interna dokument: rapporter, informationsbrev, styrdokument.

Skräddarsydda mallar för intern och extern kommunikation på er arbetsplats.

Läromedel, instruktioner, manualer, valideringsfrågor.

Utbildningar och workshoppar för handledare

Även den som är född i Sverige och har svenska som modersmål kan ha nytta av att lära sig mer om svenska som andraspråk och svensk arbetsplatskultur. Om du är medveten om de konkreta utmaningar som möter dina kollegor eller praktikanter med ursprung utanför Sverige, kan du och din arbetsplats vidta åtgärder som är effektiva och har resultat. 

På våra uppdrag möter vi arbetsgivare, HR och handledare som arbetar med att inkludera utlandsfödda på arbetsplatserna. Ofta finns det massor av goda intentioner och vilja till att göra det bästa, men många initiativ och lösningar är inte baserade på reella kunskaper om hur vuxna lär sig yrkesspråket. Vi ser till exempel att många företag och organisationer tar fram ordlistor för sina medarbetare och medlemmar. De här ordlistorna är sällan skapade från ett andraspråksperspektiv och saknar information som är nödvändig för att man ska kunna använda orden i praktiken. Ordlistor tenderar också att mestadels innehålla substantiv, samtidigt som substantiv är de ord som är lättast att lära sig. Som andraspråkstalande behöver man istället hjälp med betoning, partikelverb, specifika språksituationer och socialt språk.

 • Vad är yrkessvenska?
 • Hur mycket svenska behöver man kunna?
 • Vilka krav kan vi ställa?
 • Hur upplevs svensk arbetsplatskultur?
 • Hur kan vi ge tydligare feedback?
 • Hur ser vi på initiativ, ansvar och ledarskap?

Förenkla inte språket

I de här utbildningsfilmerna berättar vi om hur man som handledare eller kollega kan anpassa sitt språk när man pratar med en medarbetare eller praktikant som inte har svenska som förstaspråk. Det här utbildningsmaterialet har vi tagit fram i samarbete med Sobona, en arbetsgivarorganisation för offentlig sektor.

Klarspråksguide

I den här klarspråksguiden kan du som skriver i yrket få tips om hur du kan anpassa ditt språk så att det blir tydligare för den som håller på att lära sig svenska. Notera att klarspråk riktat till modersmålstalare inte alltid upplevs som klarspråk för andraspråkstalare, och man kan behöva göra olika typer av anpassningar beroende på målgrupp.

Läs hur vi resonerar här eller ladda ner klarspråksguiden.

Arbetsplatsa

Våren 2024 kommer en ny digital kurs för HR, arbetsgivare och andra i anställande roller på arkitektkontor och kommun. Arbetsplatsa är ett samarbete mellan LYS och Sveriges Arkitekter, och har tagits fram i anslutning till publiceringen av läromedlet Arkitektsvenska.

Syftet med Arbetsplatsa är att ge inblick i hur svenska arbetsplatser kan upplevas av utlandsfödda arkitekter och hur yrkessvenska fungerar i praktiken.

Ta kontakt

Tillsammans med Energiföretagen har LYS tagit fram ett diskussionsunderlag som kan användas av handledare tillsammans med praktikanter. Genom att belysa vanliga källor till missförstånd öppnar materialet upp för öppna samtal kring språk och kultur på arbetsplatsen.

Föreläsningar och workshops

Emil Molander

Emil berättar informativt och evidensbaserat om språkets betydelse för arbete och karriär. Emil har många års erfarenhet av undervisning i såväl fysisk som digital form samt av att skapa specialinriktade kursprogram i yrkessvenska. Han har särskild kompetens inom sjukvårdssvenska för legitimationsyrken.

Emil är den perfekta talaren för landsting och sjukhus som önskar förbättra förutsättningarna för bättre integration av utländsk personalstyrka samt utbildningsanordnare med behov av att utveckla sina kursprogram.

Han föreläser också för andra lärare och utbildningsanordnare om hur man kan skapa ett meningsfullt kursinnehåll med stark koppling till bransch- och yrkesexpertis.

 

Sofi Tegsveden Deveaux

Sofi vänder ut och in på det vi svenskar upplever som självklart när hon berättar om svensk kultur och arbetsplatskultur som den upplevs av någon från en annan kultur. Med verkliga exempel och skarpsinnig humor sätter hon fingret på det typiskt svenska och går sedan vidare till hur värderingar, vanor, kommunikationsmönster och förväntningar hänger ihop, och hur man som svensk arbetsgivare och kollega kan förbättra kommunikation och samarbete med utländska kollegor och praktikanter.

Ett nyttigt och underhållande inslag till ert företagsevent med tema mångfald, integration, inkludering eller svenskhet.

Sofi har också många års erfarenhet av att arbeta med utländska föräldrar, och föreläser för skolledare och familjecentraler om hur vi lättare kan nå ut med information kring förskola och skola över språk-och kulturgränser.

 

Kartläggning av språkbehov, framtagande av åtgärdsplan

LYS kan hjälpa er organisation med att göra kartläggningar av både språkkunskaper och språkbehov. Vi kan även ta fram prov för att testa om befintliga eller tilltänkta medarbetare har de språkfärdigheter som krävs för ett visst yrke eller en viss tjänst.

 • Allmän språknivå
 • Behov av yrkesspråk
 • Befintligt yrkesspråk
 • Åtgärdsplan
 • Prov

Kartläggning av kunskaper, behov och krav

Ni beskriver de utmaningar ni upplever med språket på arbetsplatsen. Det kan handla om enskilda individer eller stora grupper.

Vi kartlägger de språkmoment och situationer som förekommer på er arbetsplats och definierar vilka krav ni kan ställa i fråga om språknivå.

Vi bedömer era medarbetares språknivåer och kunskaper i det språk som är relevant för yrket.

Vi presenterar våra fynd och en åtgärdsplan. Om intresse och behov finns kan vi ta fram läromedel eller kurser för att möta behoven.

Språkprov

Har ni behov av att testa era medarbetares språkkunskaper på ett strukturerat sätt? LYS har lång erfarenhet av att konstruera prov i svenska som andraspråk med yrkesprofil.

Vi utgår från Europarådets nivåskala, GERS (CEFR) och testar den nivå som är nödvändig för yrkesutövandet. Vi testar de färdigheter som är relevanta i yrket: tala, skriva, lyssna och läsa.

Vi utgår från de språksituationer som är centrala i yrket och lägger stor vikt vid de moment där adekvata språkkunskaper är nödvändiga för säkerheten på arbetsplatsen.

Självklart bistår vi också med rättning, och/eller att utbilda testledare.